Acerca de la empresa

Nuestra empresa fue fundada el 30.11.2004 y se especializa en la venta por internet.
Empezamos nuestra actividad con la venta al por menor, sin embargo, después ampliamos nuestros servicios con la venta al por mayor convirtiéndonos en representantes y distribuidores de varias marcas en Polonia.
Aquí puedes leer más acerca de nuestra oferta de venta al por mayor

W 2019 oraz 2020 roku zostali¶my wyró¿nieni presti¿ow± nagrod± e-Gazeli Biznesu, przyznawan± przez wydawnictwo Puls Biznesu. W roku 2020 otrzymali¶my nagrodê równie¿ w g³ównej edycji Gazel Biznesu. Edycja 'e' dotyczy wy³±cznie firm z segmentu e-commerce, a w konkursie g³ównym startuj± firmy z ró¿nych bran¿.

Upss.. twoja przegl±darka nie obs³uguje canvas

Nuestro equipo

 • Pawe³ Buchaniec
  Fundador
 • Joanna Bill Buchaniec
  Administración
 • Przemys³aw Kurek
  Mened¿er i koordynator wszelkich dzia³añ
 • Rafa³ Schmidt
  Obs³uga klienta
 • Marcin Kmiecik
  Obs³uga klienta
 • Rafa³ Jeleñ
  Katalog produktów i wsparcie merytoryczne
 • Pawe³ Kmiecik
  Obs³uga magazynu
 • Ma³gorzata Gawor
  Obs³uga magazynu
 • Maria Kolasa
  Obs³uga magazynu
 • Krzysztof Rzepa
  Obs³uga magazynu
 • Monika My¶lak
  Obs³uga magazynu

Datos de nuestra empresa

PJB Hobby Sp. z o.o.
Ko¼mice Wielkie 781 32-020 Wieliczka Polonia
Teléfono +48 12-284-83-28
E-mail: [email protected]

NIF: PL683-211-47-40
Regon: 388878489
KRS: 0000899100